1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 Online Ads: De eenmanszaak Online Ads gevestigd in Rhoon onder KvK nr. 72142243.

1.3 Opdrachtgever: Een meerderjarig handelingsbekwaam persoon die een overeenkomst heeft afgesloten met Online Ads.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Online Ads en Opdrachtgever.

1.5 Diensten: Alle diensten die Online Ads levert aan zijn Opdrachtgevers waaronder social media adverteren via Facebook, Instagram, LinkedIn en het adverteren via Google.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Online Ads gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Online Ads verrichtte handelingen. Alle genoemde prijzen in offertes en facturen zijn excl. btw.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Online Ads, een door Online Ads gestuurde elektronische offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Online Ads en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Online Ads en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 De door Online Ads gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Online Ads zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Online Ads niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

4.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek bedragen, geldt dat Online Ads gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving (per e-mail) op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.2 Tariefswijziging kan ten alle tijden plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Online Ads van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Online Ads behoudt het recht tarieven te wijzigen.

4.3 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. De incassopartner van I Speak Media is DAS Incasso.

4.5 De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.

4.7 Alle door Online Ads genoemde prijzen op de website zijn excl. btw.

5 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

5.2 Online Ads mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken. Ook mag het project/samenwerking worden uitgelicht voor promotie en/of publiciteit.

5.3 Opdrachtgever is gehouden de instructies van Online Ads omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

5.4 Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Online Ads zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Online Ads de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Online Ads het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Online Ads zijn verstrekt, heeft Online Ads het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Online Ads het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Online Ads hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

6.5 Indien door Online Ads of door Online Ads’ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.6 Voor het opbouwen van volgers op social media, het creëren van interactie op social media en ook de posities in Google (betaald en onbetaald) doet het team van Online Ads ten alle tijde haar uiterste best. Posities, conversies en volgers zijn echter nooit gegarandeerd. Ook niet de eventueel afgegeven indicaties.

7 MEERWERK

7.1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Online Ads gefactureerd.

7.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Online Ads Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

8 DUUR EN BEEÏNDIGING

8.1 Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

8.2 Tenzij anders aangegeven, worden samenwerkingen aangegaan met een minimale looptijd van 3 maanden. Daarna hanteert Online Ads een opzegtermijn van 1 maand vanaf de 1e van de daaropvolgende maand wanneer een opzegging is ontvangen.

8.3 Online Ads kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Online Ads gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. Ook kan Online Ads ten alle tijde, eenzijdig, een samenwerking staken.

8.4 Online Ads heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Online Ads niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Online Ads zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Online Ads kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Online Ads, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Online Ads daartoe bevoegd.

9.2 De door Online Ads bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Online Ads.

9.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Online Ads te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.4 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Online Ads van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Online Ads sluit met haar Opdrachtgevers.

9.5 Alle door Online Ads ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Online Ads voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

10 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1 Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

10.2 De aansprakelijkheid van Online Ads zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

10.3 De Opdrachtgever is gehouden Online Ads te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen te zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Online Ads in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

10.4 Online Ads is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Online Ads kenbaar behoorde te zijn.

10.5 Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.

10.6 Online Ads is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Online Ads ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

10.7 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een juiste AVG, privacyverklaring en cookie beleid op haar website. Online Ads is niet aansprakelijk wanneer niet wordt voldaan aan de AVG op de website van Opdrachtgever.

10.8 Online Ads is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Online Ads aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

10.9 Online Ads maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Online Ads is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

11 OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 In geval van overmacht is Online Ads gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

11.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Online Ads kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

12 DIVERSE BEPALINGEN

12.1 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Online Ads en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

12.3 Online Ads kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

12.4 Er geldt een verwerkersovereenkomst als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

13 PRIVACY BEPALINGEN

13.1 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Online Ads verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.